Vid Slaviska avdelningen bedrivs forskning i såväl tjeckisk språkvetenskap som tjeckisk litteratur.

TJECKISK SPRÅKVETENSKAPLIG FORSKNING har en stark ställning vid Stockholms universitet. Tora Hedin är universitetslektor i tjeckiska och ämnesansvarig för tjeckiskan. Hennes forskning spänner mellan semantik, diskursanalys och sociolingvistisk. Hennes tidigare arbeten har behandlat tjeckisk diglossi med källmaterial från debattprogram i TV före och efter 1989. Hon har i en rad studier även behandlat totalitärt språk i tjeckiska medier i början av 50-talet. Professor emeritus Milan Bílý har i sin forskning framför allt koncentrerat sig på tre områden – fonologi, kasusproblematik och verbaspekt.

TJECKISK LITTERATURFORSKNING är representerad genom Petra Johansson som i sin avhandling analyserar kvinnliga huvudroller i den avantgardistiska mellankrigstidsteatern Osvobozené divadlo (Den befriade teatern) i Prag såsom moderna arvtagare till commedia dell'artes protagonister. I december 2014 lade Eva-Kersti Almerud fram sin lic.avhandling om den tjeckiske författaren Ota Pavel. Almerud, där hon med narratologiska perspektiv undersökte hur strukturen hos Pavels berättelser är inspirerad av ett antal traditionella motiv i folksagor.