Ockupationsarkivet
 

Svensk Arkivinformation (SVAR) har i samarbete med Slaviska institutionen skannat in hela det unika Ockupationsarkivet från Novgorod 1611-1617, ca 30 000 sidor, och det finns nu fritt tillgängligt på SVAR:s hemsida http://www.svar.ra.se

Under de år som svenska trupper ockuperade Novgorod och Novgorod­området fortsatte den byråkratiska apparaten att arbeta på hävdvunnet sätt, om än under svensk överhöghet. Ockupationsarkivet är alltså ett ryskt arkiv, fört av ryska skrivare och sekreterare.

Efter handlingarnas utseende indelas det i två serier. Serie I utgörs av böcker (141 stycken). Det är i första hand renskrifter avsedda för central arkivering i Moskva. Här finner vi t.ex. räkenskapsböcker från statliga inrättningar såsom krogarna, bastun, kvarnen, domstolen och tullen; vidare proviantböcker, konfiskationsböcker och jordförläningsböcker. En stor grupp utgörs av revisionsböcker som låg till grund för beskattningen av befolkningen.

Serie II är rullar (368 stycken) av olika längd. Om handlingarna i Serie I är det färdiga resultatet, så är Serie II råmaterialet till böckerna. Här finns protokoll från förhör med bönder, räkenskaper och kontrakt i koncept etc. Dessutom innehåller Serie II en omfattande brevväxling mellan myndigheterna i Novgorod och fogdar och sekreterare som reser runt i provinsen. Likaså finns det mängder med böneskrifter från befolkningen till myndigheterna i de mest skilda ärenden. Det är alltså i Serie II som vi får veta mest om folkets vardagsliv. Den svenske fältherren Jakob De la Gardie lät efter freden i Stolbova 1617 föra bort arkivet från Novgorod. Dokumenten hade ett stort värde som referensmaterial innan freden var ordentligt reglerad och innan svensk administration hade införts i de nyerövrade områdena. Snart nog förlorade det emellertid sin betydelse. Via De la Gardies egendomar i Estland hamnade det så småningom på Riksarkivet i Stockholm, där det föll i glömska. Det var 1839 som arkivet upptäcktes på nytt. Efter andra världskriget har det mer och mer utnyttjats av forskningen tack vare Sergej Dmitrievskys maskinskrivna katalog från 1964. Bibliografin omfattar till dags drygt 80 titlar, nästan uteslutande artiklar. 2008 publicerades en stor monografi om Novgorod under den stora oredans tid, och källmaterialet är till stor del hämtat från Ockupations­arkivet (Adrian Selin, »Novgorodskoe obsjtjestvo v èpochu Smuty», Sankt Peterburg).

2009 fullbordades arbetet med en omfattande och systematisk katalog över Ockupationsarkivet. 2005 utkom den första delen, som beskriver Serie I, och 2009 publicerades den andra och avslutande delen som behandlar Serie II, som på grund av sin svårtillgänglighet i betydligt mindre utsträckning har tagits i anspråk av forskarna (Elisabeth Löfstrand, Laila Nordquist, »Accounts of an Occupied City. Catalogue of the Novgorod Occupation Archives. Part 1-2».) Kan laddas ner som pdf här:
Accounts of an Occupied City. Part 1 (pdf)
Accounts of an Occupied City. Part 2 (pdf)

(English version)