Uppsatsframläggning – kandidatuppsats i språkvetenskap (ryska)

Alice Bondarenko försvarar sin kandidatuppsats:

Ljubov´ drug k drugu or ljubov´ k drug drugu?

A corpus study of primary prepositions as endoclitics and proclitics with the reciprocal pronoun drug druga in Modern Russian

Opponent: Sofia Mårn
Examinator: Alexander Pereswetoff-Morath
Handledare: Nadezjda Zorikhina Nilsson 

Texten fås på begäran, kontakta Alice Bondarenko eller Nadezjda Z. Nilsson.

Anslut via Zoom ==>

Varmt välkomna!

----

Abstract
Prepositions used with the reciprocal pronoun drug druga are typically placed between the two parts. However, fronting of the preposition is more frequent than previously recognized. Drug druga in this sense acts simultaneously as one word, and as a syntactic unit consisting of two parts. This thesis examines the frequency of fronted primary (non-derived) prepositions with drug druga in a Russian web corpus (Araneum Russicum Russicum Maius) and in the Google scholar search engine. Factors predisposing to fronting are analyzed based on corpus data. The results show that fronted primary prepositions have become significantly more frequent in the past 10 years in Academic prose and are not  always perceived by speakers as non-normative. Factors such as syntactic analogy and prepositional case constructions, suggested in earlier literature, are confirmed on a larger data set. Further, it is suggested that fronted prepositional constructions are associated with ‘weaker’ reciprocal meaning. The interplay between grammar and semantics is observed in that fronted prepositions cluster with some constructions. The results are discussed in the larger context of grammaticalization processes of reciprocal markers. An analysis of fronted prepositions as a gradual loss of endoclisis is proposed.

Sammanfattning
Prepositioner som används med det reciproka pronomenet drug druga placeras vanligtvis mellan de två delarna. Framförställning av prepositionen är dock mer frekvent än vad som tidigare varit känt. Drug druga beter sig på det sättet samtidigt som ett ord och som en syntaktisk enhet som består av två delar. I den här uppsatsen undersöks frekvensen av framförställda primära (icke-avledda) prepositioner med drug druga in en rysk webb-korpus (Araneum Russicum Russicum Maius) och i databasen Google     scholar. Faktorer som predisponerar till framförställning är analyserade med hjälp av korpusdata. Re- sultaten visar att framförställda prepositioner har blivit avsevärt mer frekventa de senaste 10 åren i akademisk prosa och att de inte alltid uppfattas som icke-normativa av talare. Faktorer som syntaktisk analogi och prepositionskonstruktioner, som har föreslagits i tidigare litteratur, bekräftas på ett större material. Vidare föreslås det att framförställda konstruktioner är förknippade med ‘svagare’ reciprok betydelse. Samspelet mellan grammatik och semantik kan observeras genom att framförställda prepositioner förekommer med vissa konstruktioner. Resultaten diskuteras i det större sammanhanget av grammatikaliseringsprocesser av reciproka markörer. En analys av framförställda prepositioner som en gradvis förlust av endoklis föreslås.

Аннотация
Предлоги, использующиеся вместе с взаимным местоимением друг друга, как правило, ставятся  между двумя частями местоимения. Однако препозиция предлога является более частотной, чем считалось ранее. Друг друга, таким образом, совмещает в себе черты как морфологического слова, так и двухсоставной синтаксической фразы. В этой работе исследуется частотность первообразных (непроизводных) предлогов в препозиции в веб-корпусе русского языка (Araneum Russicum Russicum Maius) и в базе данных Google scholar. Факторы, предрасполагающие к препозиции, анализируются на материале корпуса. Результаты исследования показывают, что препозиция предлога стала значительно более частотной в последние 10 лет и что препозиция не всегда воспринимается говорящим ненормативной. Факторы, ранее предложенные в литературе, такие как синтаксическая аналогия и предложно-падежные сочетания, подтверждаются на более широком материале. Также предлагается, что препозиция предлога связана со ‘слабым’ взаимным значением. Употребление предлогов в препозиции в некоторых конструкциях может обусловливаться и взаимодействием грамматики и семантики в этих кластерах. Результаты обсуждаются в более широком контексте процессов грамматикализации показателей значения взаимности. Препозиция предлога также рассматривается как постепенная потеря эндоклизиса.