Foto: Joanna Zatorska-Rosén

Den tidigmoderna epoken utgör ett viktigt forskningsområde inom polonistiken vid SU. Under sin tid som professor vid Slaviska institutionen initierade Ewa Teodorowicz-Hellman flera projekt kring Polonica och polska krigsbyten i svenska arkiv. Dessa projekt hade som syfte att kartlägga, beskriva och katalogisera de polska och de till Polen knutna bestånden från 1600-talet på Riksarkivet, Skoklosters slott och i Strängnäs stiftsbibliotek samt att ge ut unika polska texter. Projekten pågick i samarbete med flera forskare från Polen och resulterade i en bokserie om Polonica i Sverige.

Syftet med minisymposiet är att främja en diskussion kring nya infallsvinklar i forskning om tidigmodern tid och det polska kulturarvet i Sverige genom att sammanföra svenska och polska forskare inom liknande forskningsområden med fokus på litteratur, kulturutbyte, kulturarv och konst i ett sociohistoriskt perspektiv.

Vi har bjudit in flera forskare från Polen vilkas forskningsprojekt knyter an till vår forskning kring Polonica och polska krigsbyten i Sverige (Katarzyna Wagner och Hubert Kowalski från Warszawa) eller som intresserar sig för svensk-polska kulturella förbindelser (Mirosława Hanusiewicz-Lavellee från Lublin, Ewa Cybulska-Bohuszewicz från Warszawa och Paweł Bohuszewicz från Toruń). Ewa Teodorowicz-Hellman kommer att berätta om sitt arbete med Polonica och presentera ett riktigt fynd från Skokloster-samlingen.

Svensk-polska förbindelser under tidigmodern tid är ett levande och dynamiskt forskningsområde. Ett exempel på det är Uppsalas universitetsbibliotek Carolina Redivivas samarbete med Adam Mickiewiczs-universitetet i Poznań, vilket kommer att presenteras av våra gäster från Uppsala: Helena Backman och Mirka Białecka.

I dagsläget är Joanna Zatorska-Rosén den forskare inom polonistiken på SU som är verksam inom ovannämnda forskningsområde. Hon kommer att berätta om den delen av boksamlingen som tillhörde soldaten och resenären Konstanty Wituski som hon studerar främst utifrån ett kultur- och sociohistoriskt perspektiv.

I samband med symposiet vill arrangörerna, Polska Institutet och Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska nederländska och tyska, även uppmärksamma utgivningen av den första biografin över Katarina Jagellonica, Furstinnan. En biografi om drottning Katarina Jagellonica (2018) skriven av Eva Mattsson. I sitt föredrag kommer författaren att presentera Katarina som en svensk renässansdrottning. Katarina var nämligen inte bara prinsessa av Polen, dotter till den polske kungen Sigismund I (Zygmunt Stary) – på moderns, Bona Sforzas sida, var hon också arvtagerska till hovet i Milano, Italiens främsta renässanshov vid den tiden.

Hjärtligt välkomna!

Renata Ingbrant & Joanna Zatorska-Rosén

OBS! Obligatorisk föranmälan skickas till renata.ingbrant@slav.su.se senast 29 maj.