Satu Holm

Satu Holm kommer att försvara sin kandidatuppsats "Ryska språkets roll i Finland: undersökning av språkets synlighet i dagens finska samhälle”.

Opponent: Jana Hilding
Examinator: Natalia Ringblom
Handledare: Ludmila Pöppel

----

Denna uppsats handlar om vilken status det ryska språket har i dagens finska samhälle och hur den har förändrats. Undersökningen består av en förklaring av situationen i historien och idag, analys av en intervju med den finsk-ryska skådespelaren Alina Tomnikov och en analys av finska medias bild av ryskspråkiga i Finland. Förväntade resultat av undersökningen är att det ryska språkets status i det finska samhället och finländarnas omdöme om ryssar och ryska språket har förbättrats. Mina frågeställningar är om ryska språkets möjligheter och kunskaper i Finland och vad det innebär att vara ryskspråkig i det finska samhället. I arbetet fokuserar jag på Finlands huvudstadsområde och dess ryskhet.