Eva Sör: Semantiska särdrag hos det ryska verbet сидеть och det svenska sitta. Likheter och olikheter

Opponent: fil. mag. Thomas Samuelsson
Examinator: Karin Grelz