Sylvia Halicka försvarar sitt examensarbete i polska.

Uppsatsens titel:
Obraz Rosjanina w oczach młodych Polaków.
Na podstawie badan ankietowych studentów UMCS w Lublinie.

Handledare: doc. Janusz Korek
Opponent: Katarzyna Poloczek
Examinator: prof. Ewa Teodorowicz-Hellman