Henrik Christensen, presentation av analyskapitel II