Minisymposium:

Svensk-polska förbindelser under tidigmodern tid och polskt kulturarv i svenska samlingar