Om någon är värd en festskrift så är det professor Per-Arne Bodin! 

I över trettio år har han varit knuten till Slaviska institutionen vid Stockholms universitet. Här är en lysande forskare, lärare, handledare och administratör. Med sitt vänliga och hjälpsamma sätt sprider han en glad och positiv stämning som verkar befrämjande på hela verksamheten.

Det är inte bara kollegerna och studenterna på den egna institutionen som kommer i åtnjutande av Per-Arne Bodins kunskaper och beredskap att bistå och hjälpa. Han spelar en stor roll för hela den svenska slavistiken genom att engagera sig i projekt och forskning även vid andra universitet. Han har varit opponent vid en rad doktorsdisputationer vid svenska och andra nordiska universitet. Han har varit sakkunnig vid tjänstetillsättningar. Under flera år ingick han i en beredningsgrupp i Riksbankens Jubileumsfond. Hans insatser har uppmärksammats av forskarsamhället – 2011 utnämndes han till teologie hedersdoktor vid Uppsala universitet, och sedan flera år är han medlem av Kungl. Vitterhetsakademien.

På Stockholms universitet har Per-Arne Bodin innehaft och innehar fortfarande många olika uppdrag, t ex i fakultetsnämnden, docentnämnden, lärarförslagsnämnden, kvalitetsnämnden etc. Sedan flera år tillbaka är han ledamot av ledningen för Estetiska forskarskolan. Och detta samtidigt som han under sex år varit prefekt för Slaviska institutionen.

Men Per-Arne Bodins viktigaste verksamhetsfält är ändå undervisningen och forskningen. Han är en mycket uppskattad lärare och handledare på alla nivåer och en god mentor för unga forskare. Han står som författare till ett flertal monografier och till otaliga artiklar i såväl vetenskapliga tidskrifter som i dagspress och kulturtidskrifter. Dessutom har han hållit oräkneliga föredrag på statliga institutioner, företag, bibliotek och föreningar på de mest skilda orter i Sverige. Därigenom har han bekantat en stor allmänhet med den ryska kultur- och idéhistoriska traditionen.

Per-Arne Bodins vetenskapliga produktion spänner över ett brett fält, men fokus ligger på rysk litteratur och på den ryska andliga traditionen. I sin egenskap av polonist har han publicerat arbeten om modern polsk litteratur. Genom sina översättningar har han introducerat polska, ukrainska och ryska poeter i Sverige. Han har även intresserat sig för identitetsfrågor, t ex vad som konstituerar ukrainsk och vitrysk identitet. Per-Arne Bodin är således är slavist i en bred bemärkelse. 

Elisabeth Löfstrand.