Sedan några år genomförs vid SU en enkät bland "1-studenter", dvs bland de som startar på en förstanivåkurs och därför kallas den "nybörjarenkäten". Frågor ställs bl.a om studenternas bakgrund och om hur man sökt och funnit information om kurserna. Nedan finns resultatet för Slaviska institutionen med jämförelsematerial från Humanistiska fakulteten och SU som helhet.