Omslag
 

De två studier som presenteras i boken berör en problematik som sedan ett par decennier har uppmärksammats inom den polska genusforskningen, nämligen frånvaron av kvinnor i både det offentliga livet och i kulturen (däribland i litteraturkanon), och förvisningen av ”det kvinnliga” till politikens och kulturens utkanter. Den systemomvandling som började efter kommunismens fall har lett till en upplösning av den gamla politiska ordningen och en reformprocess har inletts; samtidigt har den bidragit till en konservering av traditionella genusmönster inom exempelvis den offentliga diskursen. Detta är en utveckling som de liberala krafterna i Polen och den alltmer mobiliserade polska kvinnorörelsen starkt motsätter sig. Idag framstår Polen som ett land av kontraster och ständiga debatter, där den konservativa katolska traditionen står i konflikt med nytänkande. En av de hetaste debatterna sedan 1989 har gällt den restriktiva abortlagen. En annan debatt pågår inom akademin och har med omvärderingen av historieskrivningen att göra. Man försöker bl.a. revidera polsk litteraturkanon för att ge de kvinnliga författarna det utrymme de förtjänar. Med den här boken vill jag ge svenska läsare möjlighet att bekanta sig med utvecklingen i Polen.

 

 
Renata Ingbrant
 

Renata Ingbrant är lärare och forskare vid Slaviska institutionen, Stockholms universitet.

 

(Renatas bok är den första av institutionens böcker som utkommer elektroniskt innan den kommer i tryck: redan nu kan du ladda ner och läsa boken som pdf från DIVA. I tryck kommer boken i mitten av vecka 12 och kommer då finnas till försäljning på institutionens expedition)