I ordboken beskrivs idiom och fasta kollokationer som förekom i tidningen Pravda mellan de två ryska revolutionerna 1917 – Oktober- och Februarirevolutionen. Texterna som undersöktes omfattar en helt central period i den ryska historien som aldrig undersökts tidigare vad gäller idiomanvändningen. Under 1917 var Pravdas betydelse och inflytande försumbara i jämförelse med andra samtida tidningar. Det väsentliga är dock att undersökningen visar själva födelsen av det sovjetiska politiska språket på mikronivå, med fokus på fraseologin och dess viktiga roll i det politiska språket. 
Ordboken konstruerades som en tesaurus. Alla exempel är grupperade efter tematiska områden – semantiska fält.  Fördelen med en tesaurus är att den kan visa vilka tematiska områden som är centrala för fraseologin under en viss period En tesaurus av Pravda 1917 kan på så sätt ge en tydlig bild av vilka av dessa viktiga och känsloladdade koncept inom det sociala och politiska systemet som är mest centrala och som uttrycks med idiom under denna period.