Irina Orskaja- Malaxos
Kandidatuppsats

Glagol'no-imennye predikaty tipa "okazyvat' vlijanie" v ih otnosenii k «sootvetstvujuscim» im glagol'nym predikatam (vlijat')

Försvaras den 15 februari 18.00

Handledare: Dr Eugene Rivelis
Opponent: Anders Börjesson
Examinator: Prof Emerita Barbro Nilsson