Inledning
Slaviska institutionen har tagit del av de mål som uppställs i Stockholms universitets verksamhetsplan för 2010 och långsiktiga plan för 2010-2014. Nedan anges ett antal mål som institutionen lokalt sätter upp för verksamheten.
Institutionens plan utvärderas och uppdateras årligen. Prefekten är ytterst ansvarig för verksamheten vid institutionen och uppdateringen av planen.

Institutionens status
Vid Slaviska institutionen bedrivs undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i ryska, polska och tjeckiska. Under år 2009 ägde en disputation rum vid institutionen.
Under 2009 registrerades i Opus 55 publikationer av våra anställda forskare.
Slaviska institutionen omsätter årligen knappt 17 miljoner kronor.

Anställda
Vid institutionen finns två rekryterade professorer samt fem befordrade professorer (varav en är anställd på 50%). Därutöver finns en universitetslektor med docentkompetens, två forskarassistenter, en utländsk lektor och en universitetsadjunkt.
Båda de rekryterade professorerna är män, av de befordrade är två män och tre kvinnor. En forskarassistent är kvinna, en är man. De övriga uppräknade här ovan är samtliga kvinnor. Härtill kommer tre TA-anställda: två byrådirektörer (en kvinna och en man) samt en byråassistent (kvinna).
Till institutionen är knutna en akademiforskare (en man) med finansiering från Vitterhetsakademien, en forskare med finansiering från Riksdagens Jubileumsfond (en kvinna) samt en postdokforskare (en man).

Doktorander
Vid institutionen finns 10 aktiva doktorander varav 6 innehar doktorandanställning. Av doktorander med anställning är 2 anställda på 100%, övriga på 50%. (Sammanställningen innefattar en anställning där den ena handledaren finns vid Södertörns högskola.)

Centrala mål

 • Att göra en långsiktig planering för att säkerställa institutionens kompetens på såväl grundnivån som forskarnivån. De många pensionsavgångarna inom den närmaste femårsperioden kommer att beröra undervisning och forskning inom ryska, polska och tjeckiska.
 • Att hålla hög kvalitet i utbildningen med forskningsanknytning från tidiga stadier på grundnivån. Detta sker t.ex. genom obligatoriska föreläsningar av institutionens forskare och av gästföreläsare.
 • Att i enlighet med fakultetens beslut verka för en samordning med universiteten i Lund, Göteborg, Uppsala och Umeå för att stärka ryskans resurser på alla nivåer och säkerställa en fortsatt god ämneskompetens.
 • Att sprida kunskap om våra ämnesområden genom den s k tredje uppgiften. Flera av våra medarbetare är framgångsrika översättare av slavisk litteratur, och/ eller skriver om slavisk kultur i dagspressen.
 • Att arbeta för en grundläggande kurs i ukrainska om 30 hp, vilket dock inte kan ske utan att resurser tillförs. (Det finns också ett fakultetsnämndsbeslut om en sådan satsning på ukrainskan.)
 • Att öka medvetenheten bland personalen när det gäller miljöfrågor.

Mål för utbildningen

Grundnivå

 • att vidareutveckla det datorprogram för övning och självtest av språkkunskaper och realiakunskaper som framtagits vid institutionen i samarbete med en extern programmerare, Wordalist. Programmet används vi flera instituioner vid SU och andra universitet i Sverige, liksom även vid universitetet i Archangelsk. Här ser vi också möjligheter till samarbete med gymnasieskolans rysklärare.
 • att arbeta för att öka studenternas intresse för utformningen av sina studier. Vi har en studentrepresentant och en suppleant i styrelsen men ännu inget studentråd.
 • att arbeta för att motverka plagiering och fusk på skrivningar

Avancerad nivå

 • att fortsätta att tillsammans med rusisterna vid Lunds, Göteborgs, Uppsala och Umeå universitet sträva efter att upprätta ett gemensamt kursutbud. Ett gemensamt handledarkollegium ökar bredden i ämnesval för magister- och masteruppsatser.
 • att arbeta för att motverka plagiering

Forskarnivån

 • att tillsammans med rusisterna vid Lunds, Göteborgs, Uppsala och Umeå universitet upprätta ett gemensamt kursutbud
 • att tillsammans med Uppsala universitet verka för en återkommande sommarkurs för landets doktorander i rusistik i Ryssland
 • att utveckla samarbetet med Centrum för Rysslandsstudier vid Uppsala universitet
 • att institutionens avhandlingar fortsatt håller en hög internationell standard och också fortsättningsvis publiceras på engelska
 • att institutionens forskare fortsätter att publicera artiklar i utländska tidskrifter. Här utgör dock den nödvändiga språkgranskningen en ekonomisk belastning.
 • att öka antalet ansökningar av externa medel. En av våra anställda har som särskild uppgift att bistå kolleger och nydisputerade doktorer med råd och praktisk hjälp i detta arbete.
 • att fortsatt sträva efter att knyta forskare med annan finansiering till institutionen

Mål för internationalisering

 • Att tillsammans med universiteten i Lund, Göteborg, Uppsala och Umeå skapa en fristående kurs i ryska vid ett universitet i Sankt Petersburg.
 • Att tillsammans med Uppsala universitet verka för en återkommande sommarkurs för doktorander i Ryssland.
 • Att praktiskt bistå studenter att söka de studieplatser som förmedlas genom Svenska institutet och genom utbytesavtal, så att antalet utresande studenter ökar.

Mål för jämlikhet och likabehandling
Målen framgår av institutionens jämställdhetsplan som finns på hemsidan.

Mål för miljöpolicy
Institutionen avser att öka medvetenheten bland personalen när det gäller miljöfrågor. Detta blir en naturlig följd av arbetet med miljöcertifiering av Stockholms universitet.

Prioriterade mål under höstterminen

 • att göra en långsiktig planering för att säkerställa institutionens kompetens på såväl grundnivån som forskarnivån
 • att samverka med universiteten i Lund, Göteborg, Uppsala och Umeå när det gäller att förstärka ryskan på alla nivåer
 • att vidareutveckla Wordalist
 • att öka antalet ansökningar av externa medel
 • att verka för att studenterna vid institutionen bildar ett studentråd
 • att arbeta för att motverka plagiering och fusk på skrivningar
 • att öka medvetenheten bland personalen när det gäller miljöfrågor

Planen är godkänd av Slaviska institutionens styrelse den 2010-06-04.