Inledning

Slaviska institutionen har tagit del av de mål som uppställs i Stockholms universitets verksamhetsplan för 2014 och långsiktiga plan för 2010-2014. Nedan anges ett antal mål som institutionen lokalt sätter upp för verksamheten.

Institutionens plan utvärderas och uppdateras årligen. Prefekten är ytterst ansvarig för verksamheten vid institutionen och uppdateringen av planen.

Verksamhetsplanen 2014 Prioriterade mål

Fortsätta och utveckla rollen som central aktör inom slavistiken i Norden. Värna om och försvara Slaviska institutionens ställning som självständig institution.

1. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

 • Minska antalet visstidsanställda och öka antalet tillsvidareanställda lärare
 • Genomlysa orsaker till institutionens låga genomströmningssiffror och vidta nödvändiga administrativa åtgärder för att få till stånd en statistik som i högre grad återspeglar verkliga förhållanden
 • höja genomströmningen av studenter utan att göra avkall på kvaliteten i undervisningen eller begränsa möjligheterna till deltidsstudier
 • Delta i organiserandet av en ämneskonferens med övriga lärosäten som meddelar undervisning i slaviska språk
 • Återinrätta undervisningen i ukrainska
 • På olika sätt stärka kvaliteten på examensarbetena
 • Vidareutveckla institutionens webbaserade språkövningsplattform, Wordalist
 • Förstärka det akademiska innehållet i Ryska för nybörjare

2. Forskarutbildningen

 • Utlysa ytterligare två doktorandanställningar
 • Kvalitetssäkra institutionens forskarutbildning genom utarbetandet av tydliga riktlinjer för disputation

3. Forskning

 • Institutionen avser att utarbeta rutiner för att stödja anställda forskare som söker externa medel
 • Delta i litteraturforskning som ledande forskningsområde
 • Delta i språkhistoria som ledande forskningsområde
 • Utarbeta strategier för att stärka institutionens forskning inom olika områden
 • Underlätta för institutionens forskare att publicera vetenskapliga verk, främst som peer-review