STUDIER I SLAVISKA SPRÅK PÅ AVANCERAD NIVÅ
 
 
Från och med höstterminen 2014 ska all utbildning på avancerad nivå ske inom program: 
Masterprogram i litteraturvetenskap, 120 hp, med inriktning på polska, ryska eller tjeckiska
Programmets hemsida: 
Masterprogram i språkvetenskap, 120 hp, med inriktning på polska, ryska eller tjeckiska
Programmets hemsida: 
 
Sista ansökningsdag för vårterminens kurser är 15 oktober och för höstterminens kurser 15 april.
 
Möjlighet etappavgång finns efter 60 hp. Studenten avslutar då med magisterexamen i slaviska språk.
Med 120 hp kan studenten ta ut en masterexamen i slaviska språk.
 
Magisterexamen ger behörighet till forskarnivån i slaviska språk. För att bli antagen som doktorand krävs att man sökt och erhållit en doktorandanställning vid institutionen. Dessa anställningar lyses ut på universitetets och på institutionens hemsida. I regel sker detta en gång per läsår, men undantag kan förekomma.
För att bli behörig till forskarutbildningen i slaviska språk med språkvetenskaplig inriktning krävs 30 hp i ett annat slaviskt språk än huvudämnet. 
 
De studenter som antagits till någon kurs på avancerad nivå före H14 slutför sina studier enligt den/ de kurser som de är registrerade på.
 
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot polska, ryska eller tjeckiska utgör en sammanhängande tvåårig utbildning. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna i det valda språket samt till att stärka de ämnesövergripande akademiska kunskaperna, vilka även innefattar etik och forskningsmetodik. Förutom att man tränar det valda språket på en fördjupad nivå får man inblick i aktuella forskningsområden av olika slag inom slavisk litteraturvetenskap. Teorier och metoder som är tillämpbara inom forskningsområdena presenteras, och dessa teorier och metoder tillämpas vid analysuppgifter av olika slag. I utbildningen ingår även diskussion och värdering av de använda analysredskapen och deras tillämpning på litterära texter. 
Examensarbetet består av en vetenskaplig uppsats inom polsk, rysk eller tjeckisk litteraturvetenskap. Möjlighet finns även att skriva ett mera kulturhistoriskt inriktat examensarbete
Utbildningen består av obligatoriska kurser inom huvudområdet, obligatoriska kurser gemensamma för hela programmet samt av valbara kurser ur humanistiska fakultetens gemensamma kursutbud. 
Programmet som ger djupgående kunskaper och färdigheter kan tjäna som förberedelse för utbildning på forskarnivå eller för en kommande yrkesverksamhet där mycket avancerade kunskaper i det valda språket och kulturområdet utgör en konkurrensfördel.
 
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot polska, ryska eller tjeckiska utgör en sammanhängande tvåårig utbildning i språkvetenskap. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna i det valda språket samt till att stärka de ämnesövergripande akademiska kunskaperna, vilka även innefattar etik och forskningsmetodik. Förutom att man tränar det valda språket på en fördjupad nivå får man inblick i aktuella forskningsområden av olika slag inom slavisk språkvetenskap. Teorier och metoder som är tillämpbara inom forskningsområdena presenteras och dessa teorier och metoder tillämpas vid analysuppgifter av olika slag. I utbildningen ingår även diskussion och värdering av de använda analysredskapen och deras tillämpning på språkligt material. 
Examensarbetet består av en vetenskaplig uppsats inom polsk, rysk eller tjeckisk språkvetenskap. 
Utbildningen består av obligatoriska kurser inom huvudområdet, obligatoriska kurser gemensamma för hela programmet samt av valbara kurser ur humanistiska fakultetens gemensamma kursutbud. 
Programmet som ger djupgående kunskaper och färdigheter kan tjäna som förberedelse för utbildning på forskarnivå eller för en kommande yrkesverksamhet där mycket avancerade kunskaper i det valda språket och kulturområdet utgör en konkurrensfördel.
 
 
Masterprogram i litteraturvetenskap
 
Kurser V16
Obligatoriska kurser
Introduktion till litterär tolkningsteori, 7.5 hp (ges av Institutionen för kultur och estetik)
Narrativ teori, 7.5 hp (ges av Institutionen för kultur och estetik)
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7.5 hp (ges av Filosofiska institutionen, även V16)
Valbara kurser
Den polska modernismen, 7.5 hp
Introduktion till litteraturteori: den ryska formalismen och Michail Bachtin, 7.5 hp
Ordens makt – maktens ord. Språk och retorik i Ryssland, 7.5 hp
(ges vid Uppsala universitet i samarbete med Institutionen för moderna språk) Schema meddelas senare. För registrering, kontakta Elisabeth Löfstrand.
Polsk skönlitteratur och sakprosa, 7.5 hp (läskurs)
Rysk skönlitteratur och sakprosa, 7.5 hp (läskurs)
Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa, 7.5 hp (läskurs)
 
 
Masterprogram i språkvetenskap
 
Kurser V16
Obligatoriska kurser
Språket i bruk, 7.5 hp (ges av Institutionen för lingvistik, ej V16)
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7.5 hp (ges av Filosofiska institutionen, även V16)
Valbara kurser
Modern slavisk språkvetenskap, 7.5 hp
Kontrastiv lingvistik och översättningsvetenskap II, med inriktning på ryska, 7.5 hp (Dispens kan meddelas de studenter som inte gått del I av kursen – kontakta Elisabeth Löfstrand)
Ordens makt – maktens ord. Språk och retorik i Ryssland, 7.5 hp
(ges vid Uppsala universitet i samarbete med Institutionen för moderna språk ). Schema meddelas senare. För registrering, kontakta Elisabeth Löfstrand.
Introduktion till slavisk dialektologi, 7.5 hp (ges i samarbete med Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet) Kursen har tyvärr blivit inställd.
Polsk skönlitteratur och sakprosa, 7.5 hp (läskurs)
Rysk skönlitteratur och sakprosa, 7.5 hp (läskurs)
Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa, 7.5 hp (läskurs)
 
För masterexamen är även kursen Avancerad akademisk engelska, 7.5 hp, obligatorisk. Kursen ges av Engelska institutionen. 
Minst 15 hp ska läsas inom huvudinriktningen (slaviska språk) och minst 15 hp inom ett annat område än huvudinriktningen. 
Valbara kurser väljs i samråd med studierektor och/eller handledare på institutionen.
25% av kurserna i en examen på avancerad nivå får hämtas från grundnivån. 
 
Observera att du senast den termin du påbörjar examensarbetet måste vara antagen till något av de ovanstående programmen. För att bli det måste du ha en fil kand (du måste inte ha tagit ut examen, men du ska ha så många högskolepoäng att du kan göra det).
Behörigheten till institutionens enstaka kurser på avancerad nivå är lägre: genomgången kandidatkurs i polska/ryska/tjeckiska.
 
Innan du börjar skriva examensarbetet (15 hp) för magisterexamen måste du ha tagit minst 30 hp inom programmet, varav minst 15 hp inom huvudområdet Slaviska språk.
Innan du börjar skriva examensarbetet (15 hp) för masterexamen måste du ha tagit minst 75 hp inom programmet, varav minst 30 hp inom huvudområdet Slaviska språk.
Innan du börjar skriva examensarbetet (30 hp) för masterexamen måste du ha tagit minst 75 hp inom programmet, varav minst 15 hp inom huvudområdet Slaviska språk.
 
För valfria kurser på avancerad nivå, se universitetets hemsida:
För ytterligare upplysningar kontakta Elisabeth Löfstrand elo@slav.su.se
tel 08-16 33 42