Anvisningar

  • Arbetet skall omfatta cirka 10 sidor och skrivas på svenska eller polska.
  • Arbetet skall skrivas på maskin/ordbehandlare och med dubbelt radavstånd.
  • Arbetet skall ha ett försättsblad. På den skall anges namn på författaren, handledaren, titel på arbetet, studietermin. Här skall också stå Stockholms universitet, Slaviska institutionen.
  • Ämnet skall alltid väljas i samråd med lärare.
  • Ämnesområde för arbetet bör vara polsk litteraturhistoria, kulturhistoria, polskt samhälle, polsk historia, polska språket.
  • Ämnet skall vara begränsat, till exempel till en analys av en dikt, ett motiv i en roman, en företeelse i polskt samhälle eller kulturhistoria, en företeelse i polska språket.
  • Som bakgrund skall läsas en eller flera korta vetenskapliga artiklar (totalt omkring 30 sidor). Något av källmaterialet eller någon av artiklarna skall vara på polska.
  • I samband med val av artikel/artiklar, som sker i samråd med handledare, skall studenten göra en mindre litteratursökning på universitetsbiblioteket.
  • Arbetet behöver inte ha en notapparat men däremot en lista över använd litteratur med uppgift om författare, titel, utgivningsort, utgivningsår.
  • När arbetet är färdigt lämnas det till handledare för betygsättning. I samband med betygsättningen anordnas ett seminarium. Betyget åtföljs alltid av en kommentar om arbetet. Man kan få vänta mellan en och två veckor på att få sitt arbete betygsatt.

För mer information vänd dig till Ewa Teodorowicz-Hellman, tel 164384

Förteckning över inlämnade arbeten.