Anvisningar

 • Det skriftliga arbetet skall omfatta 10 till 15 sidor och skrivas på svenska eller polska.
 • Det skall skrivas med 1,5 radavstånd (typsnitt: Times eller Times New Roman; bokstavstorleken i brödtexten 12 pkt).
 • Det skall ha ett försättsblad. På det skall namn på författaren, handledaren, titel på arbetet, studietermin anges. Här skall också stå: Stockholms universitet, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. (Uppsatsmallar hittar du här)
 • Ämnet skall alltid väljas i samråd med lärare.
 • Ämnesområde för arbetet bör vara polsk litteraturhistoria, kulturhistoria, polskt samhälle, polsk historia, polska språket.
 • Ämnet skall vara begränsat till (exempelvis): analys av en dikt, ett motiv i en roman; redogörelse för och diskussion av en företeelse i polskt samhälle eller kulturhistoria; analys eller diskussion av en företeelse i polska språket.
 • Det skriftliga arbetet kan skrivas i form av uppsats, recension, referat eller en artikel.
 • Som bakgrund skall vetenskapliga texter/artiklar läsas. Något av källmaterialet eller någon av artiklarna skall vara på polska.
 • I samband med val av vetenskapliga texter och artiklar, vilket sker i samråd med handledare, skall studenten göra en litteratursökning på universitetsbiblioteket och skapa en egen litteraturförteckning/referenslista.
 • Det skriftliga arbetet skall innehålla en litteraturförteckning/referenslista och, om nödvändigt, en notapparat.
 • Alla källor och referenser samt alla direkta citat ska vara korrekt återgivna. Att använda sig av andras formuleringar utan att ange varifrån de kommer innebär att man gör sig skyldig till plagiat. Man får inte heller använda sig av egna tidigare skrivna inlämningsuppgifter och uppsatser utan att detta anges (s.k. självplagiat). Plagiat är en form av fusk och kan leda till att man blir underkänd och/eller avstängd från dina studier.
 • Den slutgiltiga versionen av det skriftliga arbetet presenteras och diskuteras vid ett seminarium. När det skriftliga arbetet är färdigt lämnas det till lärare för betygsättning.