INFORMATION OM STUDIER I POLSKA

Stockholms universitet erbjuder studier i polska på grund- och avancerad nivå, ända upp till forskarnivå. Du kan även välja att läsa fristående kurs om Polen eller polska språket. 

GRUNDNIVÅ

På grundnivå (GN) läser du Po I, Po II, Po III och Po Kandidatkurs. Både Po I och Po II ges som heltidskurser men finns även som halvtidskurser och är då uppdelade i en A- och B-del på 15 hp vardera. Polska I och II ger en introduktion till polska språket och kunskaper om landets litteratur och historia. Undervisningen ges på kvällstid och kurserna startar varje termin.

På Polska III läser du polsk kulturhistoria och fördjupar dina kunskaper i språket. På Polska Kandidatkurs skriver du ett examensarbete om polsk litteratur, kultur eller språk. Inriktningen på examensarbete väljer du själv och ämne väljer du i samråd med en handledare. Polska III och Polska Kandidatkurs ges vartannat år.

FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDNIVÅ

För att läsa en fristående kurs behöver du inte ha kunskaper i polska språket (med undantag för kursen Polsk grammatik i ett kontrastivt perspektiv). Under höstterminen 2023 erbjuder vi följande fristående kurser (samtliga ges på distans): 

  • Polen igår och idag  (7,5 hp) ger en allsidig orientering om Polens historia, kultur, demografi och samhällsskick genom tiderna.;
  • Kontrasternas land  (7,5 hp) behandlar Polens samtidskultur och aktuella samhällsdebatter med inslag från film, litteratur, konst och musik;
  • Polsk kultur- och idéhistoria (7,5 hp) ger fördjupad kunskap om en rad specifikt polska kulturfenomen, åskådliggjorda utifrån ett idéhistoriskt perspektiv;
  • Polsk grammatik i ett kontrastivt perspektiv (7,5 hp) syftar till att ge de grundläggande teoretiska kunskaper som behövs för yrkesutövning som modersmålslärare (nätbaserad undervisning via universitetets lärplattform); 

För vidare information om våra fristående kurser se: Polska på GN

Om du har frågor om grundnivå och fristående kurser, kontakta lisa.mendoza.asberg@slav.su.se

AVANCERAD NIVÅ

Efter att du erhållit kandidatexamen är du behörig att studera på avancerad nivå (AN) och kan läsa in en magister- och/eller masterexamen. Vi erbjuder ett flertal kurser på avancerad nivå. Dessa kurser kan läsas inom ramen för Humanistiska fakultetens masterprogram eller som fristående kurser i polska. Under höstterminen 2023 erbjuder vi följande kurser::

  • Att läsa och tolka polsk poesi (7,5 hp)
  • Polsk skönlitteratur och sakprosa (läskurs; 7,5 hp)

Observera att vårt kursutbud på avancerad nivå varierar från termin till termin!
För vidare information om våra kurser på avancerad nivå, se Polska på AN
Om du har frågor om avancerad nivå, kontakta lisa.mendoza.asberg@slav.su.se

Gå till antagningen