Anvisningar

 • Arbetet skall omfatta cirka 10 sidor och skrivas på svenska eller ryska. För den som väljer att skriva arbetet på ryska och inte har ryska som modersmål skall arbetet omfatta cirka 5 sidor.
 • Arbetet skall skrivas på dator och med dubbelt radavstånd.
 • Arbetet skall ha ett försättsblad. På den skall anges namn på författaren, handledaren, titel på arbetet, termin. Här skall också stå Stockholms universitet, slaviska institutionen.
 • Ämnet skall alltid väljas i samråd med lärare.
 • Ämnesområde för arbetet bör vara rysk litteraturhistoria, kulturhistoria, ryskt samhälle, rysk historia, ryska språket.
 • Ämnet skall vara begränsat; en analys av till exempel en dikt, ett motiv i en roman, en företeelse i ryskt samhälle eller kulturhistoria, en företeelse i grammatiken, inom t.ex. morfologi eller syntax. Det kan även vara en recension av ett nyutkommet verk.
 • Arbetet  kan gärna vara ett referat, dvs sammanfatta i ett begränsat format det som tidigare skrivits om ett ämne som du har valt.
 • Som bakgrund skall läsas en eller flera korta vetenskapliga artiklar (totalt omkring 30 sidor). Något av källmaterialet eller någon av artiklarna skall vara på ryska.
 • I samband med val av artikel/artiklar, som sker i samråd med handledare, skall studenten göra en mindre litteratursökning på universitetsbiblioteket.
 • Arbetet behöver inte ha en notapparat men däremot en lista över använd litteratur med uppgift om författare, titel, utgivningsort, utgivningsår.
 • När arbetet är färdigt lämnas det till handledare för betygsättning. Betyget åtföljs alltid av en kommentar om arbetet. Man kan få vänta mellan en och två veckor på att få sitt arbete betygsatt.
 • Arbetet måste lämnas in på papper till överenskommet datum.
 • Ingen handledning via epost.
 • Vi ber alla att spara allt arbetsmaterial (kopior. anteckningar, utkast) till ni får ert betyg. Detta är för att förebygga fusk.

För mer information vänd dig till Anna Ljunggren.