Välkommen till dina studier vid vår institution! Som du förstår kan din studiegång se litet annorlunda ut än övriga studenters. Läser du heltid kan du troligtvis klara av 60 högskolepoäng, eller näst intill, på en termin. Vi vill dock ge dig vissa anvisningar vilken undervisning du bör gå på. Vi undervisar här i ditt ryska modersmål, men språket studeras i ett kontrastivt perspektiv (ryska-svenska), varvid man inte kan klara sig utan en explicit genomgång av vissa moment. Vi råder dig att noga kontrollera studiegången för de olika momenten i dagböckerna och att hålla en kontinuerlig kontakt med lärarna.

Observera att du måste tentera samtliga moment på alla kurser (Ryska I, Ryska II etc.) du går på!

Ryska I

"Ryska I" är inte nybörjarkurs i ryska; förkunskaper motsvarande "Ryska för nybörjare, 30hp" krävs för behörighet.

Obligatorisk närvaro på Fonetik (teoridelen) och Realia.

Vi rekommenderar starkt att du också går på "Textanalys och översättning", som bl.a. innebär översättning till korrekt svenska. Dessutom bör du gå på vissa inslag i grammatikundervisning (kasuslära, aspekter, rörelseverb, particip och gerundia; kontakta läraren!). Däremot behöver du inte gå på Muntlig och skriftlig språkfärdighet eller Uttal (den praktiska delen av fonetikkursen); gå dock alltid på första lektionen eller kontakta läraren på annat sätt för att ta reda på vad som gäller för att tentera resp moment.

Ryska II

Du skall gå på undervisningen i alla moment utom "Muntlig och Skriftlig språkfärdighet". Vad beträffar "Grammatik II" kan du befrias från närvaro på ungefär hälften av alla lektioner. Tala med läraren.

Ibland kan det bli schematekniska problem, dvs att undervisningen på Ryska I resp Ryska II kolliderar. Rådgör med berörda lärare.

Observera! För att bli antagen till Ryska III måste du ha godkänt resultat på Ryska II (minst 22.5 hp som inkluderar "Grammatik II" och "Muntlig och skriftlig språkfärdighet II") och Ryska I (minst 22.5 hp som inkluderar "Grammatik I" och "Muntlig och skriftlig språkfärdighet I").