Som ett led i Bolognaprocessen informerar vi studenter om följande bestämmelser:

 • Att utbildningsreformen träder i kraft 1/7 2007.
 • Att den högre utbildningen läggs upp i tre nivåer: grundnivå (3 år), avancerad nivå (2 år) och forskarnivå (4 år).
 • Att nya högskolepoäng (hp) införs: 1,5 hp = 1 gammal poäng.
 • Att kandidatexamen omfattar exakt 180 hp.
 • Att en sjugradig målrelaterad betygsskala (A, B, C, D, E, Fx, F; där A-E är godkända betyg och Fx-F är underkänt) införs generellt för alla kurser och program senast 1/7 2008.
 • Att man kan läsa mer än 180 hp på grundnivå, men att dessa överskjutande kurser inte kan tas med i kandidatexamen.
 • Att man kan ta ut flera kandidatexamina men att det då krävs att man har ett nytt huvudområde.
 • Att det i en kandidatexamen ska ingå ett huvudområde (huvudsakligt ämnesområde) inom vilket man skriver examensarbete (15 hp).
 • Att man måste ha avslutat en kandidatkurs för att kunna söka kurs på avancerad nivå. För vissa utbildningar på avancerad nivå, dock ej på Slaviska institutionen, krävs kandidatexamen..
 • Att man har rätt att läsa en kurs på avancerad nivå utan att ha uppfyllt fordringarna för kandidatexamen förutsatt att man har särskild behörighet för den kursen. En sådan kurs kan tas med i en kandidatexamen.
 • Att man har rätt att ta ut en gammal examen fram till 30/6 2015 om man har påbörjat studierna före 1/7 2007, men att man måste läsa de kurser som erbjuds i det nya systemet.
 • Att man har rätt gå över till det nya systemet, även om maninte har avlagt examen på grundnivå, men att oavslutade kurser ska kompletteras enligt den tidigare studie-/utbildningsplanen; det normala ska vara att man går över till det nya systemet och att tidigare avslutade kurser omvandlas till högskolepoäng.
 • Att man måste gå över till det nya systemet om man tidigare har avlagt en kandidat- eller magisterexamen. De kurser man har läst inom en kandidat- eller magisterexamen utöver 120 gamla poäng (= 180 hp) kan tillgodoräknas på avancerad nivå efter särskild prövning.

Information till studenter på avancerad nivå:

 • Att utbildningsreformen träder i kraft 1/7 2007.
 • Att den högre utbildningen läggs upp i tre nivåer: grundnivå (3 år), avancerad nivå (2 år) och forskarnivå (4 år).
 • Att nya högskolepoäng (hp) införs: 1,5 hp = 1 gammal poäng.
 • Att två examina kan utfärdas på avancerad nivå: magisterexamen (60 hp) och masterexamen (120 hp).
 • Att institutionerna avgör om både magister- och masterexamen ges i de ämnen/ämnesområden som de ansvarar för.
 • Att en sjugradig målrelaterad betygsskala (A, B, C, D, E, Fx, F) införs generellt för alla kurser och program 1/7 2008.
 • Att det krävs att man har uppfyllt fordringarna för kandidatexamen (dock behöver inte examen vara formellt utfärdad) för att man ska kunna söka ett magister- eller masterprogram.
 • Att det är möjligt att avlägga en magister- eller masterexamen på fristående kurser; det krav på specifika kurser som ställs för att få skriva examensarbetet (15 hp på magister, 30 hp på master) kommer att bli vägledande; institutionerna bedömer vilka kurser som kan ingå.
 • Att man har rätt att läsa en kurs på avancerad nivå utan att ha uppfyllt fordringarna för kandidatexamen, förutsatt att man har särskild behörighet för den kursen.
 • Att den som tidigare har avlagt kandidat- eller magisterexamen har allmän behörighet för studier på avancerad nivå.
 • Att den som tidigare har avlagt kandidat- eller magisterexamen inte kan omvandla dessa examina till nya examina.
 • Att den som tidigare har avlagt en kandidat- eller magisterexamen kan ansöka hos den institution där man planerar att studera vidare om att få tillgodoräkna tidigare studier utöver 120 gamla poäng (180 hp) inom avancerad nivå; institutionerna avgör om tillgodoräknande kan ske.
 • Att kurser på grundnivå kan ingå i en examen på avancerad nivå, förutsatt att de innebär en vidareutveckling och fördjupning av de studier man bedriver på avancerad nivå; den institution som har ansvar för examensarbetet avgör vilka kurser på grundnivå som kan tas med i magister- eller masterexamen.
 • Att kurser om högst 60 hp inom en masterexamen kan tillgodoräknas inom forskarutbildningen; institutionerna bedömer om ett sådant tillgodoräknande kan ske.
 • Att det grundläggande behörighetskravet för att söka till forskarutbildningen är avlagd kandidatexamen samt studier på avancerad nivå om minst 60 hp vari ska ingå ett examensarbete om minst 15 hp (magisteruppsats eller annan uppsats om 15 hp).