Att opponera. Så här opponerar du på en uppsats. Några anvisningar till opponenten, uppsatsförfattaren och seminariegruppen.

Under ett uppsatsseminarium försvaras färdiga uppsatser. Som opponent ska Du ge konstruktiv kritik, vilket betyder att Du ger både ett positivt omdöme samt kritik med förslag på exempelvis eventuella förbättringar av texten.
Det vanliga och av forskarsamfundet accepterade tillvägagångssättet vid oppositionen är följande:

Allmän del:
1. Opponenten ger en klar och tydlig presentation av arbetet. Han/hon talar om ämnesval, innehåll (i sammanfattning) och slutsatser. Här kan det även finnas plats för ett första allmänt omdöme. Det hela kan ta 15 till 20 minuter.

Kritik:
2. Opponenten börjar ventilera uppsatsen:

a) Han/hon analyserar uppsatsens innehåll, struktur, disposition, rubriker och slutsatser:
Opponenten söker här bl.a. svar på följande frågor:
Är ämnet eller temat för uppsatsen intressant? Är avgränsningar motiverade?
Är uppsatsens disposition klar, logisk och sammanhängande?
Är uppdelningen i olika kapitel berättigad?
Avspeglar rubrikerna uppsatsens struktur?
Stämmer rubrikerna med innehållet?
Har författaren verkligen undersökt det som han/hon föresatt sig att undersöka? (jämför med syfte och frågeställning)
Är författaren noga med att presentera forskningsläget?
I vilken relation står uppsatsens syfte och frågeställning till analysdelen och slutsatserna?
Är valet av metod det rätta för att undersöka det aktuella problemet?
Var ligger uppsatsens tyngsta analytiska delar?
Skapar undersökningen tillräcklig grund för slutsatser?

b) Opponenten analyserar uppsatsens utformning. Språk, stil och akribi:
Hur är uppsatsen skriven? Är stilen klar, tydlig och vetenskaplig?
Är språket korrekt?
Har författaren varit noga med att på ett korrekt sätt åberopa sina källor/data?
Är bibliografin utarbetad enligt accepterad standard?
Är alla citat försedda med fotnoter och källhänvisningar?
Är hänvisningarna konsekventa och bearbetade enligt etablerad norm.

c) Ventileringen av uppsatsen avslutas med ett omdöme.
Opponenten sammanställer uppsatsen alla svaga och starka sidor i form av en summering. Opponenten kan även komma med vissa kommentarer och förslag till hur arbetet skulle ha kunnat genomföras.

3. Allmän diskussion om uppsatsen.
Inför varje slutseminarium läser studenterna i seminariegruppen hela uppsatsen och deltar aktivt i diskussionerna. Närvaro på uppsatsseminariet är obligatorisk. Det ingår i seminariearbetet att varje deltagare opponerar på minst en uppsats.
Slutseminariet anordnas inte bara för uppsatsförfattaren och opponenten, utan för hela gruppen. Detta är även ett intressant tillfälle för alla att bekanta sig med ett nytt ämne. Ett uppsatsseminarium är ett särskilt undervisningstillfälle.

4. Författarens uppgift är att försvara uppsatsen och sitt sätt att arbeta. Försvarets argumentation kan höja eller sänka betyget på uppsatsen.

5. Betygsättningen kan ta en till två veckor.

----

Relaterat: