Läromålen på varje enskild nivå inkl. kraven på examensarbetet är följande:

Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

Efter avslutad kurs förväntas studenten visa förmåga att

 • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom huvudområdet för utbildningen,
 • självständigt identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder inom området samt genomföra ett examensarbete inom den givna tidsramen,
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera examensarbetets syfte och resultat
 • beakta gällande forskningsetiska normer

Examensarbete för magisterexamen, 15 hp

Efter avslutad kurs förväntas studenten visa förmåga att

 • integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom huvudområdet för utbildningen
 • självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och utifrån fördjupad metodkunskap med adekvata metoder genomföra ett kvalificerat examensarbete inom den givna tidsramen
 • muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
 • beakta gällande forskningsetiska normer

Examensarbete 1 för masterexamen, 15 hp

Efter avslutad kurs förväntas studenten visa förmåga att

 • integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom huvudområdet för utbildningen
 • självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och utifrån fördjupad metodkunskap med adekvata metoder genomföra ett kvalificerat examensarbete inom den givna tidsramen
 • muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
 • beakta gällande forskningsetiska normer

Examensarbete 2 för masterexamen, 30 hp

Efter avslutad kurs förväntas studenten visa förmåga att

 • kritiskt och systematiskt integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom huvudområdet för utbildningen samt visa väsentligt fördjupande kunskaper inom vissa delar av området
 • utifrån fördjupad metodkunskap och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar och planera och med adekvata metoder genomföra ett kvalificerat examensarbete inom den givna tidsramen
 • i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
 • beakta gällande forskningsetiska normer

1. Val av ämne, handledning

Uppsatsen skall behandla ett språkvetenskapligt, litteraturvetenskapligt, kulturhistoriskt eller tvärvetenskapligt ämne.
Ämnet väljs i samråd med handledare. Som handledare fungerar institutionens forskare. Ämnesbyte som förutsätter handledarbyte ska ske i samråd med seminarieledare och prefekt, efter uttryckt önskemål från studenten eller handledaren.
Arbetet inleds med en litteratursökning på universitetsbiblioteket i samråd med handledare.
Under uppsatsarbetet skall studenten ha regelbunden kontakt med handledare. Handledning sker företrädesvis genom personligt möte med handledare. Handledning bedrivs huvudsakligen individuellt. Undantaget är undervisningen på uppsatsseminariet.
Handledningen omfattar maximalt 20 timmar på kandidatnivå och 20 timmar på magisternivå. På masternivå omfattar den 20 timmar för ett examensarbete om 15 hp och 30 timmar för ett examensarbete om 30 hp.

Krav till uppsatsen
Uppsatsen skall behandla ett vetenskapligt problem och den skall bidra med en självständig synpunkt på detta problem.
Uppsatsen skall bygga på tidigare forskning. Det räcker inte med egna idéer och iakttagelser.
Uppsatsen är inte ett populärvetenskapligt arbete utan skrivs för "forskarsamfundet".
Uppsatsen skall innehålla en problemformulering. Val och avgränsning av ämne och material skall motiveras. Använd metod skall anges.
Uppsatsen skall innehålla tydligt urskiljbara delar och delarna skall logiskt hänga ihop.
Framställningen skall vara systematisk och konsekvent samt präglas av precision och noggrannhet.
Språket skall vara begripligt, adekvat och korrekt.
Förhållningssättet i uppsatsen skall vara kritiskt, reflekterande och självständigt.
Resultat och slutsatser skall uttryckas försiktigt
Notapparat/hänvisningar skall finnas. Hänvisningarna skall göras på ett konsekvent och etablerat sätt. Här skall framgå både varifrån ett direkt citat, resonemang och konkreta faktauppgifter är hämtade.
Det är inte tillåtet att skriva av och plagiera.
Uppsatsen skall vara ett självständigt arbete där citat och källor klart anges.
En uppsats som godkänts på en annan institution kan inte läggas fram ytterligare en gång.

2. Tekniska anvisningar

Uppsatsen skall skrivas på svenska eller ryska/polska/tjeckiska eller på engelska. Citat görs företrädesvis på originalspråket.
Uppsatsen skall normalt vara på cirka 30 sidor. Den skall skrivas med dubbelt radavstånd, omfånget cirka 55000 tecken.
Uppsatsen skall skrivas ut på ordbehandlare för att underlätta införandet av rättelser. Det finns en Word-mall för uppsats som man gärna får använda.
Uppsatsen skall ha en snygg lay-out och ett omslag där det framgår följande: uppsatsskrivarens namn, uppsatsens titel, termin för framläggningen, institution samt handledarens namn.

3. Seminarium, betygsättning

Syftet med uppsatsseminarierna är att befordra uppsatsskrivningen.
Närvaron på uppsatsseminariet är obligatorisk under en termin och därefter efter samråd med handledare och seminarieledare.
Uppsatsen godkänns av handledaren för framläggning vid ett uppsatsseminarium. De synpunkter som framkommer arbetas sedan in i den uppsatsen. Även efter framläggningen återstår alltså en del av arbetet.
Den färdiga uppsatsen betygsätts av handledaren tillsammans med en annan lärare. Denna föreslår betygsnivån först. Betygsättningen kan ta ett par veckor efter inlämningen. Examininatorerna lämnar ett kort utlåtande om uppsatsen.
Det ingår i seminariets arbete att varje uppsatsförfattare efter sin egen framläggning opponerar på minst en uppsats.

Uppsatsinlämning, Diva:

Efter framläggning/betygsättning lämnas ett exemplar av uppsatsen på papper till expeditionen. Bibliografiska data om uppsatsen skall registreras i Diva och själva uppsatsen arkiveras som pdf-fil av studenten själv (efter skriftligt samtycke) enligt dessa instruktioner.

Fastställd: 2010-03-26