Var kan jag läsa?
Sedan 1998 har vår institution avtal om utbyte med fem universitet i Polen.

Vilka kurser kan jag läsa i Polen?
På varje universitet finns möjlighet att läsa kurser i polska som modersmål (inom studier i polonistik) samt kurser i polska som främmande språk. Vid universitetet i Katowice och i Poznań finns språkskolor där kurser i polska som främmande språk är helt avgiftsfria för Erasmusstudenter. Vid alla våra partneruniversitet finns möjlighet att avgiftsfritt välja enstaka språkkurser samt läsa valfria temakurser (t.ex. om polsk film, polsk historia, polsk litteratur eller i språkvetenskap) på engelska.

Hur länge kan jag studera vid ett polskt universitet?
Enligt Erasmusavtalet kan du läsa minst 90 dagar (3 månader) upp till ett helt studieår. Observera att man vid de polska universiteten har andra terminstider än i Sverige. I Polen börjar läsåret vanligtvis den 1 oktober. I februari har man ett tvåveckors lov (1.2–15.2). Vårterminen börjar vanligtvis den 15 februari.

Vem kan söka?
Du som är aktivt studerande vid Stockholms universitet, har läst 60 hp i polska och planerar att läsa Po3 eller Po4 (Kandidatkurs). Vid avresa ska du ha genomfört sammanlagt ett års heltidsstudier vid Stockholms universitet.

Hur ordnar man bostad?
Du bör ordna eget boende i god tid och kan be om hjälp med att ordna bostad, vanligtvis ett studentrum. Du kan även hyra en lägenhet privat. I sådana fall ordnar du bostaden själv.

Hur finansierar man sina utlandsstudier?

1. Finansiering genom CSN
Du betalar inga kurs- eller terminsavgifter i Polen. De flesta svenska utbytesstudenter finansierar sin utlandstermin med studiemedel. Observera att vissa språkskolor tar avgift för sina kurser i polska som främmande språk ifall antalet valda kurspoäng överstiger 4 ECTS.
De kurser som du läser utomlands kan vid återkomsten omvandlas till svenska universitetspoäng. För att det ska fungera måste du före avresan ha kommit överens med dina lärare om vilka kurser du ska välja vid utlandsuniversitet.

2. Finansiering genom ERASMUS+
Ett visst ekonomiskt stöd finns att få om du söker Erasmusstipendiet i samband med att du blivit antagen till utbytesprogrammet. Meningen med stipendiet är att du ska betala resan, bostaden och vissa andra kostnader som kan uppstå i samband med utlandsvistelsen. Du kan ansöka om Erasmusstipendium hos Sektionen för internationell mobilitet, Studenthuset, Universitetsvägen 2B.

Hur går urvalet till?
Kriterier för urval är uppnådda poäng, allmän lämplighet för utlandsstudier och visat intresse för institutionens arbete (gärna deltagande i studentrådet, Slaviska föreningen etc.).

Ansökan
Ansökningsblanketten till utbytesprogrammet i polska ska vara institutionen tillhanda senast 1 april inför höstterminen respektive 1 oktober inför vårterminen och skickas till institutionens Erasmusansvariga. Runt 15 maj respektive 15 november får du besked om resultatet av antagningen till utbytesprogrammet.

Kontakt
Mer information om institutionens utbytesprogram får du från erasmusansvarig eller Renata Ingbrant (renata.ingbrant@slav.su.se). 

Vad gör jag när jag blivit antagen?
Du som blivit antagen till utbytesprogrammet ska börja med att registrera dig på kursen Po3 eller Po4 (Kandidatkursen). Det görs under de ordinarie registreringsdagarna i början av terminen. Du påbörjar studierna i samtliga moment vid institutionen och följer undervisningen fram till veckan innan din termin i Polen börjar. Du är då välorienterad i vilka kurser som ges vid din heminstitution, vad de omfattar och vilka förväntade resultat som ska uppnås.

Val av kurser utomlands
Du hittar lämpliga kurser på de olika universitetens hemsidor i god tid före avresan. Om du inte hittar lämpliga kurser ska du kontakta Erasmusansvarig vid institutionen. Val av kurser sker i samråd med denna och studierektorn, vilket är en förutsättning för att institutionen senare ska kunna tillgodoräkna dig dina polska universitetspoäng.
Observera att vissa delar av Po3 och Po4 bara kan examineras vid vår institution, medan andra delar examineras vid universitetet i Polen.

Självständigt arbete och examensarbete för kandidatexamen
Du som tänker skriva ett självständigt arbete (Po3) eller en uppsats på kandidatnivå kan samla material till uppsatsen under dina universitetsstudier i Polen. Du kan även börja skriva din uppsats där, men var noga med att du har en handledare vid heminstitutionen och att du i samråd med handledaren har bestämt uppsatsens tema, syfte och upplägg före avresan.
Specialarbetet ska ha litterär, kultur- eller språkvetenskaplig inriktning. Kandidatuppsatsen försvaras på ett uppsatsseminarium vid vår institution.

Kontakt
Mer information om institutionens utbytesprogram får du hos erasmusansvarig eller Renata Ingbrant.
Allmän information om utbytesstudier får du vid Sektionen för internationell mobilitet i Studenthuset eller på http://www.su.se/utbildning/studentservice/studera-utomlands

Stipendium för studier vid Adam Mickiewicz University (AMU) i Poznań
Observera att det även finns andra möjligheter att studera i Polen. Stockholms universitet utlyser bl.a. ett stipendium för studier vid Adam Mickiewicz universitet i Poznań. Stipendiet finansieras av Stiftelsen Birgitta och Wawrzyniec Weclewicz fond som har till ändamål att främja samarbete mellan AMU och SU inom forskning och utbildning genom stipendiatutbyte. 
Stipendiet gäller för en student vid Stockholms universitet (främst forskarstuderande) under en termin vid Adam Mickiewicz University och utbetalas med ett belopp motsvarande studiemedel enligt CSN:s norm. Utlysningen av stipendiet annonseras oftast på våren.
Kontaktperson: Helena Björck, Studentavdelningen, helena.bjorck@su.se, tel. 08-16 21 19 eller Marta Parzonka, marta.parzonka@su.se.