Utbytesstudier

Var och vad kan man studera?

Univerzita Karlova – Karlsuniversitetet i Prag:

Masaryk university, Brno:

Du kommer att läsa både tjeckiska språket samt litteraturvetenskap. Ja, och så lär du dig allt möjligt som inte kan räknas i högskolepoäng.

Vem kan söka?

Du som redan nu planerar att läsa tjeckiska II, tjeckiska III eller  kandidatkurs och som vill läsa delar av kurserna vid ett universitet i Tjeckien. Du  som redan har eller räknar med att under innevarande termin bli klar med minst 30 högskolepoäng i tjeckiska och 30 hp något annat.

När och hur länge?

Höstterminen på Karlsuniversitetet pågår från början av oktober till jul med en tentamensperiod från början av januari till den 16 februar. Vårterminen pågår från mitten av februari till mitten av maj med tentamensperiod till början av juni.  Du måste vara borta minst en termin och får läsa maximalt två terminer vardera på grundnivå respektive avancerad nivå.

Bostad

Som utbytesstudent inom ERASMUS blir du väl mottagen vid det universitet du kommer till. Du får i god tid hjälp med att ordna bostad, som ofta är ett studentrum i korridor tillsammans med tjeckiska studenter.

För mer information, se http://www.cuni.cz/UKEN-365.html

Finansiering genom CSN

Du betalar inga kurs- eller terminsavgifter. De flesta svenska utbytesstudenter finansierar sin utlandstermin med studiemedel.

De kurser du läser utomlands kan vid återkomsten förvandlas till svenska universitetspoäng. För att det ska fungera måste du före avresan ha kommit överens med dina lärare om vilka kurser du ska välja vid utlandsuniversitetet.

Finansiering genom ERASMUS

Ett visst ekonomiskt stöd finns att få om du söker ERASMUS-stipendiet i samband med att du blivit antagen till utbytesprogrammet. Stipendiet är tänkt att betala resan och vissa kostnader som kan uppstå i samband med utlandsvistelsen.

Hur går urvalet till?

Kriteriet för urval är uppnådda poäng, allmän lämplighet för utlandsstudier och visat intresse för institutionens arbete (gärna genom deltagande i Ämnesrådet).

Ansökan

Skriv en fritt formulerad ansökan med en kort beskrivning varför du vill studera utomlands. Ansökan  ska vara institutionen tillhanda senast 15 maj till höstterminen respektive 15 oktober till vårterminen och skickas via mejl till institutionens Erasmusansvariga.

Registrering till kurserna bör ske senast den 15 juni för höstterminen och 31 oktober för vårterminen, se http://www.cuni.cz/UKEN-145.html 

Tilläggsinformation om filosofiska fakulteten (Faculty of Arts): http://www.ff.cuni.cz/home/international-students/programmes/llp-erasmus-3/.

Kursutbudet hittar du här: http://www.ff.cuni.cz/FF-945-version1-sis_manual_for_incoming_studen.pdf.

Och sedan då?

I november respektive maj/ juni får du besked om resultatet av antagningen till utbytesprogrammet.

Val av kurser

I god tid före avresan hittar du lämpliga kurser på de olika universitetens hemsidor. Om du inte hittar något kontakta Erasmusansvariga vid institutionen. Val av kurser sker i samråd med denna, vilket är en förutsättning för att institutionen ska kunna räkna om dina studieprestationer till svenska högskolepoäng.

Välj kurser som motsvarar kurserna/kursdelarna

Tjeckiska II

 • Muntlig språkfärdighet 4 hp
 • Skriftlig språkfärdighet 3.5 hp
 • Grammatik och ordbildning 7.5 hp
 • Översättning 2.5 hp
 • Litteraturhistoria 5 hp
 • Textanalys 7.5 hp

Tjeckiska III

 • Muntlig språkfärdighet, 3,5 hp
 • Skriftlig språkfärdighet och översättning, 4 hp
 • Syntax med fraseologi, 7.5 hp
 • Textanalys och läsförståelse 7,5 hp
 • Kulturhistoria 3.5 hp
 • Vetenskapligt skrivande 4 hp

och/ eller  -i

Kandidatkursen, Tjeckista

 • Muntlig språkfärdighet 2 hp
 • Skriftlig språkfärdighet och översättning 3 hp
 • Tjeckisk stilistik 5 hp
 • Språkhistoria 5 hp
 • Examensarbete för kandidatexamen 15 hp

Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp
Examensarbetet ska ha litteraturvetenskaplig, kulturhistorisk eller språkvetenskaplig inriktning. Du ska före avresan ha haft kontakt med handledaren för att diskutera uppläggningen av arbetet.

Kontakt

Mer information om institutionens utbytesprogram får du från erasmusansvarig.

Praktik

Du kan också arbeta utomlands inom ramen för Erasmus! För att kunna åka på utlandspraktik genom Erasmus+ med ett stipendium krävs att du:

 • är registrerad vid Stockholms universitet
 • får praktiken godkänd av din heminstitution
 • inte har varit på Erasmuspraktik eller -utbyte under samma utbildningsnivå så att den sammanlagda tiden blir mer än 12 månader (360 dagar)
 • har syfte att ta ut en examen
 • kommer att bedriva praktik på heltid enligt överenskommen praktikplan, Learning Agreement for Traineeship, i ett land och vid en praktikplats som är behörig att stå som praktikvärd
 • genomför praktiken på ett och samma ställe under en sammanhängande period om minst 60 dagar och maximalt 360 dagar per utbildningsnivå
 • får praktiken erkänd genom högskolepoäng eller allra minst genom omnämnande i Diploma Supplement av din institution vid Stockholms universitet
 • inte samtidigt tar emot fler stipendier från EU eller Universitets- och högskolerådet

Stipendierna för praktik inom Erasmus+: Tjeckien 15:50 €/dag

Instruktioner för ansökan

1. Du letar själv upp en praktikplats.

Behöriga länder

Du kan genomföra din Erasmuspraktik t ex. i dessa länder

 • De 28 EU-länderna
 • EES-länderna: Island, Liechtenstein och Norge
 • Makedonien och Turkiet
 • ”Outermost regions”: Kanarieöarna, Madeira, Azorerna, Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Franska Guyana, Réunion, Saint-Martin och Saint-Barthélemy

Behöriga praktikvärdar

Företag eller organisation som är engagerad i ekonomisk verksamhet inom den offentliga eller privata sektorn. Det är även möjligt att praktisera på ambassader, konsulat och representationer (inklusive svenska sådana) inom EU samt de politiska partiernas kanslier vid EU-parlamentet. Utländska lärosäten är behöriga praktikvärdar, men följande villkor gäller:

Studenten ska utföra ett arbete eller samla material till uppsats/avhandling under perioden.
Studenten ska inte vara inskriven på kurser vid värduniversitetet (med undantag för VFU om detta räknas som kurs på värdlärosätet).

Om praktikperioden tillgodoräknas ska den tillgodoräknas som praktik/uppsats/avhandling/VFU, inte som ”vanlig” studiekurs.

Icke-behöriga praktikvärdar

EU-institutioner och andra EU-organ, se http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_sv samt organisationer som hanterar EU-program, t.ex. nationella kontor för Erasmus+ (för att undvika intressekonflikter och/eller dubbel finansiering). De politiska partiernas kanslier vid EU-parlamentet räknas dock inte som en del av EU-parlamentet och är därför berättigade värdar.

2. Upprätta en praktikplan (Learning Agreement)

När du hittat och blivit erbjuden en praktikplats som uppfyller kriterierna ska du vända dig till din heminstitutions utbyteskoordinator för en bedömning av praktiken.

Om institutionen anser att de, akedemiskt, kan godkänna villkoren för praktiken ska alla tre parter (du, institutionen och praktikvärden) upprätta en praktikplan genom att fylla i och signera dokumentet Learning Agreement for Traineeship. Ditt ifyllda och signerade Learning Agreement for Traineeship ska du skicka till Erasmushandläggaren (erasmusutbyte@su.se) senast sex veckor innan praktikstart.

3. Slutför alla steg i ansökningsprocessen

Besked om du kan gå vidare i ansökan lämnas av Erasmushandläggaren inom ca tre arbetsveckor. Om du får ett positivt besked kommer du att få information om nästa steg. Den avslutande delen innebär bl.a. att du ska:

 • fylla i ett onlineformulär
 • göra ett språktest
 • teckna ett stipendiekontrakt med International Office

Tilläggsinformation

http://www.su.se/utbildning/studera-utomlands

http://www.su.se/utbildning/studera-utomlands/praktisera-utomlands/erasmuspraktik-1.6150